ទើបដឹងច្បាស់! ឧត្តមសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសល ថាប៉ូលិសទាំងនេះ គ្មានសិទ្ធិឃាត់យានយន្តដោយខ្លួនឯងទេ

ឧត្តមសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសល បាន​លើក​ឡើង​ពី​ចម្ងល់​ថា តើ​នគ​របាល​អន្តរា​គមន៍​មាន​សិទ្ធិចេញ​មកឃាត់ ឬ​ហៅ​រាល់​យាន​យ​ន្ត​ដែល​ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ដោយ​ឯកឯង​បាន​ដែរ​ឬទេ​?។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ឧត្តមសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសល បាន​សរសេរ​រៀប​រាប់​ថា៖ "ជា​រើ​យៗ ខ្ញុំ​តែងតែ​សង្កេតឃើញប្អូ​នៗ​ន​គ​របាល​អន្តរា​គមន៍ នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​ន​គ​របាល​រាជធានី ដែល​ចុះ​សហការណ៍​ជាមួយ​ន​គ​របាល​ចរាចរណ៍​តាម​គោលដៅ​មួយ​ចំ​នួន​តែងតែ​ចេញ​មក​ហៅ ឬ​ឃាត់​រាល់​យាន​យ​ន្ត​ដែល​ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ដោយ​ឯកឯង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នេះ​គឺជា​ការប្រព្រឹត្ត​ខុសពី​តួនាទី និង​ភារកិច្ច​របស់ខ្លួន​។ ដោយហេតុថា ប្អូនៗ​មិនមែន​ជាន​គ​របាល​ចរាចរណ៍​ទេ ដូច​នេះ​ប្អូនៗ​គ្មាន​ភារកិច្ច​អ្វី​ត្រូវ​ហៅ ឬ​បញ្ឈ​ប់រា​ល់​យានយ​ន្ត​ដែល​ល្មើសច្បាប់​ចរាចរណ៍​ដោយ​ឯកឯង​បានឡើយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើន​គ​របាល​អន្តរា​គមន៍​នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​ន​គ​របាល​រាជធានី​មាន​តួនាទី និង​ភារកិច្ច​អ្វី​ខ្លះ​នៅពេលចុះ​ប្រតិបត្តិកា​រ​តាម​គោលដៅ​ជាមួយ​ន​គ​របាល​ចរាចរណ៍​ម្តងៗ​?។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តួនាទី និង​ភារកិច្ច​របស់​ន​គ​របាល​អន្តរា​គមន៍​គឺ ដើម្បី​ជួយ​អន្តរា​គមន៍ និង​បង្ក្រាប​រាល់​បទល្មើស​ចរាច​រណ៍​ទាំងឡាយណា​ដែល​មិន​ព្រម​ឈប់​តាម​ការ​បញ្ឈ​ប់រប​ស់ន​គ​របាល​ចរាចរណ៍ ឬ​មាន​បង្ក​អំពើហិង្សា​មក​លើ​សមត្ថកិច្ច​កំ​ពុង​អនុវត្ត​ច្បាប់​..​។​ល​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យ៉ាងណា​មុ​ិ​ញ​ន​គ​របាល​អន្តរា​គមន៍​ត្រូវ​ឈ​រ​ចំ​ងាយ​(៥០​ម៉ែត្រ​)​ពី​គោលដៅ​ន​គ​របាល​ចរាចរណ៍​ដែល​កំពុងអ​នុវ​ត្តន៍ច្បាប់​និ​មួយៗ មិនមែន​ឈ​រ​ផ្តុំគ្នា​ជាមួយនឹងន​គ​របាល​ចរាចរណ៍​នោះ​ទេ​។​​កន្លង​មក​គោលដៅ​ដែល​ខ្ញុំឧ​ស្សា​រហ៍ឃើញ​ន​គ​របាល​អន្តរា​គមន៍​ឈ​រ​ផ្តុំ​គ្នា​ជាមួយ​ន​គ​របាល​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង​ចេញ​មក​បង្ក្រាប​ដោយ​ឯកឯង គឺ​នៅ​គោលដៅ​អាងទឹក គោលដៅ​ភ្លើងស្តុប​ផ្សារ​ដើ​មគរ និង​គោលដៅរ​ង្វ​ង់​មូល​គួច​កាណុង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​
​​


អត្ថបទគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត

error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!