កំពុងតែសូត្រធម៌ ស្រាប់តែលេចមុខបុរសគេគិតថាជាខ្មោចមកបុណ្យសពខ្លួនឯង ភ្ញាក់ក្រញាងគ្រប់គ្នា

ខណៈពេលដែលពិធីបុណ្យស ព កំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងនៅឯវត្តក្នុងភូមិមួយ បុរសដែលត្រូវបានគេគិតថាស្លា ប់នោះ បានដើរចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យស ពរបស់គាត់ខ្លួនឯង ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

បន្ទាប់ពីដឹងថាគាត់ពិតជាមនុស្ស មិនមែនជាខ្មោចនោះ សំណួរចម្បងដែលលាន់មាត់មកព្រមៗគឺថា តើនរណាជាមនុស្សនៅខាងក្នុងមឈូស? ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅឯវត្តថុងយ៉ុន ក្នុងស្រុកណាប៊ុន ខេត្តណាខុនស៊ីថាម៉ារ៉ាត នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិធីបុណ្យស ពរបស់លោក Prapad Sanitknam ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិយកទៅធ្វើនៅក្នុងវត្តដោយមានវត្តមានព្រះសង្ឃផង។ លោក Suchart Sanitknam ត្រូវឪពុករបស់ Prapad ត្រូវបានគេជូនដំណឹងថា កូនប្រុសខាងលើបានដើរចូលលើផ្លូវរថភ្លើង ហើយត្រូវបានរថភ្លើងកិ នស្ល​​ា ប់នៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុដ៏សង្វេគមួយ។ បុរសនោះបានស្ល​​ាប់ថ្ងៃទី ៣០ ហើយពិធីបុណ្យស ព បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាងកាយមិនត្រូវបានគេដឹងថា ជាការស្ល​​ាប់ដោយសារថភ្លើងនោះទេ ប៉ុន្តែរាងកាយបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្រដៀងនឹងអ្វីដែល Prapad ស្លៀក។ ក្រុមគ្រួសារចង់ចាប់ផ្តើមពិធីបុណ្យស ព ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយដូច្នេះកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានរៀបចំ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅយកសាកស ព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលដែលពិធីបុណ្យសពកំពុងរៀបចំឡើង Prapad ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ បានដើរចូលក្នុងពិធីបុណ្យស ព ហើយកំពុងឈរទាំងងឿងឆ្ងល់នៅឯពិធីបុណ្យស ពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ ដំបូងក្រុមគ្រួសារមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងគិតថាខ្មោច Prapad បានមកលេងពួកគេជាលើកចុងក្រោយ។ ទីបំផុតបន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើល ពួកគេបានសួរនាំ និងស្ទាបដៃជើង ទើបដឹងថានេះពិតជាគាត់ មិនមែនជាខ្មោចនោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Prapad គឺជាបុរសដែលមានបញ្ហាស្មារតី គាត់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់កខ្វក់ ហើយមិនបានងូតទឹកអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារបានឃើញគាត់។ បន្ទាប់ពីបានស្វាគមន៍លោក Prapad ត្រលប់ទៅរស់នៅ ក្រុមគ្រួសារបានទៅធ្វើរបាយការណ៍នៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាល Chawang ព្រោះវានៅតែជាសំណួរដែលថា តើនរណាជាមនុស្សនៅក្នុងមឈូសពិតប្រាកដ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថា ឧប្បត្តិហេតុនេះ មិនមែនជាកំហុសរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ ពីព្រោះវាជាការយល់ច្រឡំដ៏សាមញ្ញមួយ។ Prapad មើលទៅដូចជាមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងឧប្បត្តិហេតុនេះ ហើយសំលៀកបំពាក់ក៏ស្រដៀងគ្នាខ្លាំងទៀត។ ទីតាំងនៃគ្រោះថ្នាក់នេះ គឺត្រឹមត្រូវផងដែរ ដោយនៅជិតផ្ទះរបស់ Prapad ។ សាកស ព ពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬឯកសារអ្វីទេ។ បច្ចុប្បន្នសាកស ព ត្រូវបានផ្លាស់ទៅនៅវត្តច័ន្ទឌី រង់ចាំក្រុមគ្រួសារពិតប្រាកដមកបង្ហាញខ្លួន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត

error: ហាមលួចចម្លងគ្មានការអនុញ្ញាត!